Sudetoněmecký katechismus

31. října 2012 v 15:15 | insider |  Zajímavosti
Insiderův blog se neštítí ničeho. Tedy téměř ničeho. A ačkoli považuji otázku českého pohraníčí (často zvaných Sudety) a jejich náležitosti k Německu za záležitost již značně vyčpělou, tak si myslím, že se tento příspěvek k našemu všeobecnému duševnímu obohacení bude hodit. A trocha historie vás nezabije.


Když se projedete třeba po Jesenicku, často narazíte na vesnice, ve kterých jsou staré zpustlé domy, (některé i celkem velké), které pravděpodobně patřily někomu, kdo se stal obětí vyhánění během 2. světové války (tzn. Čechům), nebo po ní (tzn. sudetským Němcům). A pokud nenarazíte na domy, tak alespoň na různé smírčí a památeční kříže s nápisy, které neznalcům švabachu a němčiny nic neřeknou. Považuji za chvályhodné, že o některé tyto kříže se místní nejspíš z piety občas ještě starají. A jako připomínku toho, jak to asi mohlo v českém příhraničí vypadat, a jak moc chtěli někteří Němci v tehdejším Československu zůstat, vás seznámím s dokumentem, kterému se, věřte nevěřte, říká "sudetoněmecký katechismus". (Pro fajnšmekry je zde i verze v němčině)

Výraz "katechismus" se nejčastěji používá v souvislosti s Katechismem katolické církve, který předkládá uspořádaný a souhrnný výklad podstatných a základních složek křesťanského katolického učení, takže sudetoněmecký katechismus by tedy měl být jakýmsi uceleným manifestem o tom, proč by Sudety měly patřit k Německu. Všimněte si, jak snadno se názvem "sudetoněmecký" maskuje to, že tenhle pamflet je o tom, že ne Sudety, ale celé Československo by mělo náležet do Německa… Podotýkám, že tohle svěží dílko je staré tak 90 let.

Za každý bod katechismu uvedu i svůj originální komentář, i když to brutálně prodlouží tento příspěvek až za hranici čitelnosti...

1. Celé území československého státu je stará německá země. Dříve, než se sem přistěhovali Slovani, byly Sudetské země a Horní Uhry již více než půl tisíciletí germánské.
Insider: Bez ohledu na to, že z oněch dob máme strašně málo jakýchkoli věrohodných záznamů, je pravda, že germánské kmeny v prostoru střední Evropy opravdu žily. To, že se tu tyto kmeny prosadily, je dáno především tím, že porazily předchozí obyvatele, totiž Kelty. A pokud budeme považovat i neandrtálce za staroněmce (Neanderthal leží blízko Düsseldorfu), tak pak už není o čem diskutovat, a my Slovani bychom měli utéct jako zpráskaní psi zpátky za Ural.

2. Od Kristova narození žily německé kmeny a zněl staroněmecký jazyk neomezeně od pramenů Ohře až hluboko do Karpatského pohoří.
Insider: Ano, je pravda, že zde kdysi žily i germánské kmeny, především kmeny Markomanů a Kvádů, ovšem o staroněmčině bych nemluvil, pochybuji že by se germánské kmeny (namátkou Alamani, Burgundi, Durynkové, Frankové, Gótové, Langobardi, Markomani, Ostrogótové, Kvádové, Visigóti, Vandalové…) dokázaly mezi sebou bez problémů domlouvat, zvlášť bez psaného záznamu jazyk těžko definujete a sjednotíte a vzhledem k tomu, že runové písmo ovládali jen opravdu ti vyvolení… Mimochodem to staroněmecké runové písmo, je původem etruské.

3. Název Čechy (Böhmen) je německého původu. Kdysi znělo Bai-haim (latinsky Boihaemum), tj. ,domov Bojů' (Bojer), později Beheim, z čehož vzniklo Böhmen. Slovanský název Čechy je o více než tisíc let mladší.
Insider: Ehm, je pravděpodobné, že Germáni říkali zemi Bójů (což byl keltský kmen) Bai-haim, ale je nepravděpodobné, že by Římané bojující s Kelty pojmenovali zemi Bójů (Boihaemum) až potom, co sami Kelty porazili, a až poté, co byli Keltové asimilováni germánskými útočníky, přičemž by římští vzdělanci pro pojmenování polatinštili germánský název. Spíš to byly dvě různá pojmenování vzniklá snad ve stejné době. Jako příklad podobného postupu nabízím teoriii o tom, že první člověk byl Slovák - vždyť podobnost slov "človek" a "Slovák", je nepřehlédnutelná…

4. Také název Morava (Mähren) je německý. Tato země - stejně jako její obyvatelé - byla starými Němci pojmenována podle řeky Moravy a toto pojmenování bylo převzato přistěhovavšími se Slovany.
Insider: Ano, je vysoce pravděpodobné, že země Morava byla pojmenována po řece Moravě. Bohužel katecheta (= vykladač katechismu) nedokladuje, jaké bylo původní germánské označení, a jak se z něj stala "Morava". Snažil jsem se vyhledat etymologii slova "Morava", bohužel narazil jsem na spoustu teorií, je možné, že že základ bude ve slově "mar" (Marava), což by mohlo být "moře", "močál", nebo prostě "voda". Ovšem že toto území opravdu pojmenovali Germáni nejspíš už nedokážeme, ovšem musíme žasnout, jak Germáni pojmenovali řeku (dnes Moravu na Moravě), a jak zároveň dokázali pojmenovat i území a řeku Moravu v tehdejší Byzanci, dnešním Srbsku…

5. Slezsko (Schlesien) má název podle germánského kmene Silingů, hlavního národa Vandalů. I sem se Slované přistěhovali až v 6. století.
Insider: Ano, je vysoce pravděpodobné, že se Slezsko jmenuje podle Silingů, a je pravda, že Silingové byli členové germánských Vandalů.

6. V Čechách žil od roku 8 př. Kr. do 6. století německý kmen Markomanů (tj. Markmänner čili hraničáři), předků dnešních Bavorů (pův. Bajuwaren, tj. obyvatelů Čech = Bohemia).
Insider: Markomané opravdu na území tady někde ve střední Evropě žili, při hledání "Moravy/Maravy" jsem narazil na jakéhosi slovenského webopsavce, který razí teorii, že správný vývoj slova Markoman není od nějakých hraničářů, ale od římského názvu, kdy "Mar" je území "Maravy" a "Comani" znamená "vlasatý". Guláš v tom udělal král Marobud (viz bod 9), který si podmanil spoustu germánských kmenů, (a od něhož někteří vyvozují původ jména "Moravanů"), a pak ještě markomanské války, které Markomany oslabily, a donutily část z nich zdrhnout do Portugalska (asi se jim u nás nelíbilo už tehdy…). Bavoři mají nejspíš opravdu základ v Germánech z Bohemie, "Männer aus Böhmen", vida.

7. Na Moravě a v Horních Uhrách sídlili půl tisíciletí před Slovany němečtí Kvádové, kteří byli později nazýváni Marchwaren (lat. Marharii), tj. Marchanwohner - Moravani (Mährer).
Insider: Ano, ve střední Evropě žili i Germáni Kvádové, lidé žijící okolo Moravy (mimochodem Slováci tvrdí, že sídlo Velké Moravy bylo na Slovensku snad někde u Nitry, takže nárok Kvádů, pardon sudetských Němců, na moravské Sudety je zpochybnitelný, když se vlastně vůbec nejednalo o současnou Moravu, ale o Uhry, které si ovšem nárokovalo Maďarsko, eh, čert se v tom vyznej… A ano, existovali Moravané severní (Marharii) a jižní (Merehani), ovšem zda to opravdu byli Kvádové…

8. Z těch dávných časů pocházejí ještě dnes mnohé prastaré německé názvy hor a řek.
Insider: Ano, a taky prastaré keltské, římské a slovanské.

9. Prvním králem Čech byl Markoman Marbod, který vládl od roku 8 př. Kr. do roku 19 po Kr. , a nikoli Vratislav nebo Přemysl.
Insider: Markoman Marbod - Marobud - vládl někde v prostoru středních Čech, škoda že jeho germánský původ trošku kazí fakt, že vyrůstal v Římě, na trůn byl dosazen římským císařem a nakonec i pod "dohledem" Římanů zemřel.

10. Slovani přišli do země až v 6. století po Kr. poté, co byly Čechy a Morava více než 500 let čistě německé.
Insider: Viz bod 1 a 2

11. Když se přistěhovali Češi do Čech, tak nebyli svobodní, nýbrž žili pod krutovládou Avarů.
Insider: Druhá slovanská osídlovací vlna byla nejspíš způsobena právě tlakem Avarů, a starousedlíci (tzn. ti z první osídlovací vlny) se proti Avarům vzbouřili, což je fakt, nicméně co s tím má co dělat právo sudetských Němců?

12. Od toho strašného jařma je osvobodil Němec, francký kupec Samo, který byl jejich prvním králem (asi 625 až 660 po Kr.).
Insider: Sámo byl pravděpodobně původem Frank, údajně "z kraje senonského" - tedy možná z Francie nebo Belgie - takže určitě ne Němec, spíše Francouz nebo Belgičan.

13. Čeští Slovani nikdy nevytvořili jednotný, nezávislý stát. Od dob Karla Velikého (+814) patřily Čechy a Morava k německé říši, jejíž svrchovanost byla pouze přechodně přerušena.
Insider: Obraťme tuto větu takto: Od dob synů Karla Velikého nebyla už nikdy německá říše jednotná (rozdělila se na západofranckou - dnes Francie , východofranckou - dnes Německo a středofranckou říši - dnešní Lotrinsko a část Itálie), takže argument o jednotnosti a nezávislosti bych sem netahal.

14. Roku 895 se objevila na řezenském říšském sněmu dobrovolně česká knížata a prosila o znovupřijetí do německé říše. Od té doby patřily Čechy nepřetržitě k Německu a tvořily od roku 1004 jeho neoddělitelnou, s ostatními zeměmi rovnoprávnou součást až do zrušení říše (1806).
Insider: První věta dí pravdu - bavorští křesťanští kněží vmanipulovali Spytihněva k tomu, aby se přiklonil pod církevní kuratelu sněmu v Řezně a odklonil se od Velké Moravy, byť právě odtamtud přišel Metoděj, který přemyslovská knížata pokřtil. Bavorská církev nenáviděla vše, co Metoděj v Čechách udělal, jinak ale nedělala pro svou bývalou domovinu (viz bod 6) nic. Jak přišel autor na to, že zrovna letopočet 1004 je tím počátkem, bohužel netuším - v onen rok se sice narodil pozdější český panovník Břetislav I., který se proslavil únosem Jitky ze svinibrodského kláštera, a také tím, že se mu podařilo uklidnit situaci v Čechách, (Břetislav někdy od roku 1030 dostal na starost od otce Oldřicha Moravu, kde založil hrad v Brně, Olomouci a Znojmě, vzal tedy své vládnutí vážně), ovšem v tom to asi nebude, proč je letopočet 1004 zde uveden. Všimněte si, že katecheta úplně opomíjí vládu Habsburků na českém trůně, kterážto se datuje od 1526, letopočet 1806 je zřejmě odvozen od formálního konce Svaté říše římské, když se musel Habsburk František II. vzdát titulu císaře na nátlak Napoleona. Němci zřejmě neuznávají právo na existenci ani Rakušanům, a považují dokonce i Napoleona za Němce.

15. Již nejstarší kronikář Čech, Slovan Kosmas, děkan pražského biskupského chrámu (+1125), řadil Čechy k Německu. V úvodu svého díla (I2) jmenuje Germania, cuius in partibus (Německo, na jehož území) leží země Čechy.
Insider: Již nejstarší kronikář Čech, Slovan Kosmas napsal v oné kronice k české zemi: "V Evropě leží Germanie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tuto zemi obklopovalo a chránilo."... Kosmas také pokračuje: "Tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotekl..." Ehm, kde je nějaký sudetský nárok?

16. Hodnost královská nebyla zřízena Čechonárodem, nýbrž panovníkům propůjčována německým císařem.
Insider: Promineme-li Sudeťákům (až do této chvíle jsem se tomuto označení bránil, ale už nebudu) ošklivé slovo "Čechonárod" (v originále "Tschechenvolke"), mají v podstatě pravdu, třikrát když nějaký Němec potřeboval pomoct v boji o říšskou korunu, tak přišel s prosíkem k českému panovníkovi, přičemž za odměnu nabízel královská privilegia (Vratislav II., Vladislav II. a Přemysl Otakar I.)…

17. Český král patřil k nejmocnějším německým knížatům a byl první mezi světskými kurfiřty německé říše.
Insider: Třeba takový Karel IV., ten určitě patřil mezi nejmocnější německá knížata, ehm, on byl vlastně císař, takže byl to nejvyšší kníže a kurfiřt, že?

18. Stejně jako Čechy byly i Morava a Slezsko lény německé říše. A všechna tři území patřila jako německé říšské země k Německému spolku od jeho založení.
Insider: Morava se stala takovým otloukánkem, většinou ji dostávali synové nebo mladší bratři, aby byly uspokojeny jejich vladařské ambice, občas se stávala tím, co dávali římští císaři v léno někomu, kdo se chystal Čechy rozdělit nebo napadnout apod., ovšem o léně tj. o vazalském území bych vzhledem k neustálým změnám v samotném uspořádání Německého spolku raději nemluvil.

19. Tvrzení, že by země Koruny české tvořily státní jednotu, není ani historicky, ani státoprávně udržitelné. Morava (od r. 1182) a Slezsko byly bezprostředně podřízenými říšskými knížectvími; a jestliže se České koruně příležitostně dařilo upevnit volné vztahy mezi nimi, ochraňovali si právě Moravané a Slezané vždy svoji nezávislost.
Insider: Pravdu díš, katecheto - pokud tedy Moravané a Slezané vždy svoji nezávislost obhajovali, tak proč by se měli hnát do nějakého Německého spolku?

21. Práva Němců v tomto státě jsou prastará. Nejstarší zachovaná listina týkající se Němců v Čechách pochází z roku 1178 a sahá v podstatě do dob krále Vratislava (1061-1092). Němcům zaručuje Vivere secundum legem et iustitiam Theutonicorum (žít podle zákona a práva Němců).
Insider: Bohužel se mi nepodařilo na internetu najít celý překlad onoho dokumentu, a i když předpokládám dobrou vůli sudeťáckého katechety, který ten dokument určitě měl celý k dispozici, a že z něj nevypitval jen první větu, která se mu hodila (viz Kosmas výše), tak stejně přikládám tomuto bodu neutrální váhu, protože fakt, že král Vratislav projevil dobrou vůli k osobám německé národnosti na svém území, nepovažuji za podřízenost, ale za ukázku rozumu.

22. Když král Václav I. starou listinu svobod Němců potvrdil a rozšířil, nakonec prohlásil: "Kdo by se ale proti našemu privilegiu snad odvážil provinit porušením práv jmenovaných Němců, bude prohlášen vinným porušením královského majestátu a potrestán a proklet Bohem nejvyšším jako Dathan a Abiram."
Insider: U tohoto bodu mám v podstatě stejnou námitku jako u bodu předcházejícího, jen pro vaše info, ty dva (D+A) pohltila Země, když otevřela svůj chřtán, nejspíš za to, že se protivili Mojžíšovi při událostech okolo hory Sinai.

23. Sudetské země byly v době císaře Josefa II. tak německé, že známý historik J. M. Pelzel v roce 1791 předpověděl brzký zánik českého jazyka. Němci se pak zasazovali o jeho udržení a oživení neméně než Češi.
Insider: Tak se Němci zasazovali o jazyk, až kvůli tomu vyčítali Palackému fakt, že si dovolil vydávat díly svého stěžejního historického díla Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě i v češtině… A citujme ještě jednoho echt Němce: Karla Heinricha Marxe "Úplný zánik Slovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese jejich zánik. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí i minulostí od sebe liší, neměli by nikdy svých dějin - a tento neexistující národ činí si nárok na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci." NE, nevěřím tomu, že by se Němci zasazovali o český jazyk, a neuvěřím ani kdyby se na hlavu stavěli… Jo, a známého historika J. M. Pelzela jsem nenašel ani na Googlu.

24. Historické nároky Němců na Sudetské země jsou prastaré. Prvních pět století byly výlučně německé; téměř tisíc let patřily k Německé říši; jejich pohraničí bylo získáno z pralesa a pustiny prací rukou a ducha našeho národa.
Insider: Co dodat k tomuto bodu? Germáni, Němci a Sudeťáci mají v Evropě v podstatě už minimálně 1500 let starou říši, a to prosím pěkně nepřetržitě, a ten zanedbatelný časový úsek, ve kterém řádil Hitler, tak ten byl nesrovnatelně krotší než nekonečná - už od dob neandrtálských - příkoří dopadající na bedra výše uvedených soukmenovců… Ba co víc, ta příkoří, nespravedlnost a krutosti dopadaly ne jen na jejich bedra, ale i na jejich ruce, hlavy, ducha, potenci, a v neposlední řadě na výsledky veskrze mírového snažení o kvalitní místo k žití (rozuměj Heimat a Lebensraum) ve střední Evropě…. blueeeeeeeee
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.